کټګوري - لیکنې

لیکنې

اپلاتون

د اروپا نامتو متفکر الفرد نورت وایتهد(Alfred north whitehead)1 به ویل چې :« د اروپا د فلسفي فرهنګ عمومي جوړښت د اپلاتون پر لیکنو د یو څه پایلیکونو څخه بل څه نه...

لیکنې

سقراط

 ښه سړي لپاره نه په ژوند او نه په مرګ کښې شر پیښیږي. جسم به یې له منځه لاړ شي ، خپل مقام به له لاسه ورکړي، خو هیڅوک د هغه د شته والی زړی یانې د هغه روح له منځه...