لیکنې

اپلاتون

د اروپا نامتو متفکر الفرد نورت وایتهد(Alfred north whitehead)1 به ویل چې :« د اروپا د فلسفي فرهنګ عمومي جوړښت د اپلاتون پر لیکنو د یو څه پایلیکونو څخه بل څه نه...