کټګوري - مقالې

مقالې

د ادبياتو پوهنځي رييس ښاغلي مجروح د هغې وېنا متن چې د جغرافيې مؤسسې پرانيستلو په مناسبت يې وکړه

د پوهنتون د رييس په اجازه، مېرمنو او ښاغلو! نن د ادبياتو پوهنځي خپلې يوې هيلې ته رسېږي چې له مودو راهيسې يې په زړه کې پاللَه. ټولو ته څرګنده ده چې د ادبياتو په...