ټکي - دېرشم تلین

پیشنهادي مطالعې د استاد مجروح دېرشم تلین

مجروح، “اژدهای خودی” و مرکزیت زدایی از سوژه

قلــــــمه مــــات شــــې، بخــــــته واوړې! تندیه مات شې، په تا څه لیکلي دینه؟    پروفیسور سید بهاء الدین مجروح را می توان پیشکسوتِ تفکرِ فلسفی در تاریخ...