کتابونه

سید جمال الدین افغاني او د ختیځ او لوېدیځ مخامختیا